Victor Philipsstraat Huldenberg

In de Victor Philipsstraat werd de weginfrastructuur aangepast zodat de verouderde rijweg omgevormd werd naar een rijweg met hedendaags comfort en aanliggende fietsstroken.

Om te voldoen aan de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare rioleringen, en in het bijzonder voor wat betreft de afkoppeling van hemelwater werd er tijdens de werken ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De riolering voldoet hiermee aan de hedendaagse normen. Het streefdoel van de werken was om zoveel mogelijk bestaande woningen aan te sluiten op de afvalwaterleiding en een maximale scheiding van DWA/RWA per woning te bekomen.

De afvalwaterriolering sluit aan op het bestaande DWA(Droog Weer Afvoer)-rioleringsstelsel met verbinding naar een collector. De hemelwaterriolering vindt aansluiting op de open waterloop, de Yse.

De Victor Philipsstraat werd uitgerust met kasseien met een breedte van 2,50 m. Er werd een fietspad in beton aangelegd met een breedte van 1,25 m aan beide zijden.

De aanleg van dit fietspad zorgt voor een veilige(re) verbinding naar de plaatselijke school.

Foto's: Lander Loeckx