Versterkt streekbeleid - Taskforce Spitsregio Leuven

‘Spitsregio Leuven moet spitsregio blijven!’ Dit is de hoofdmissie van het nieuwe actieve partnerschap Taskforce Spitsregio Leuven dat vorm geeft aan het versterkt streekbeleid en focust op werk, economie en mobiliteit.

Binnen het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant wordt het sociaaleconomisch streekbeleid voorbereid in een Taskforce Spitsregio Leuven die permanent terugkoppelt naar het Burgemeestersoverleg, en dit als een vast agendapunt. Het nieuwe partnerschap omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie, deskundigen.

Dit overleg resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren sociaaleconomisch beleid in de regio, met daaraan gekoppelde en gedragen en duidelijk opvolgbare en meetbare doelstellingen en acties. Er is daarbij aandacht voor werk en economie op evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening en welzijn. Het doel is invloed uitoefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral gezamenlijke acties te ondernemen.

Aanleiding

Het boek ‘Spitsregio – het arrondissement Leuven 1965-2015’ dat in 2015 werd gepubliceerd naar aanleiding van de 50e verjaardag van Interleuven heeft in vogelvlucht aangetoond dat de regio de kracht en de troeven heeft om een Spitsregio te zijn en te blijven. Die troeven, en hun ontstaansgeschiedenis, hebben het arrondissement iets ‘wezenlijks’ gegeven. Ze zorgden ervoor dat die regionale middelpuntpositie uiteindelijk ook een spiegelende bol is geworden: de innerlijkheid van het arrondissement is niet alleen op zichzelf gericht maar op oneindig vele richtingen. Die samenwerkingsimpulsen en verdichte netwerkstructuren hebben ook de vectoren van de voorzienigheid bepaald, waardoor het efficiënter participeren is op de komende metamorfosen van de regio.

Actieplan

In het actieplan voor Spitsregio Leuven zijn 4 inhoudelijke lijnen vastgelegd: 

 • de uitrol van de kenniseconomie over het hele arrondissement Leuven
 • een  duurzame economische ontwikkeling met meer ruimte om te ondernemen, betere vestigingsvoorwaarden en kernversterkend beleid
 • een goedwerkende arbeidsmarkt
 • mobiliteit als conditio sine qua non

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

De ondersteuning van de werking wordt opgenomen door de projectpromotor ERSV Vlaams-Brabant vzw (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband, advies- en overlegorgaan voor een sociaaleconomisch streekbeleid). De aansturing gebeurt door het burgemeestersoverleg Oost-Brabant, waarvoor de intercommunale Interleuven facilitator is. Dankzij een goedgekeurd  ESF-project (ESF = Europees Sociaal Fonds) waarbij diverse andere partners een aantal inhoudelijke deeltaken opnemen, kan Taskforce Spitsregio Leuven werken aan  ‘versterkt streekbeleid’. Er is cofinanciering vanwege steden en gemeenten, vanwege Interleuven, vanwege sociale partners en de provincie.

Samenstelling Taskforce

 • vertegenwoordigers van alle steden en gemeenten van het arrondissement Leuven
 • vakbonden: ACV, ABVV, ACLVB
 • werkgeversvertegenwoordigers: VOKA, UNIZO, Boerenbond
 • provincie Vlaams-Brabant: dienst Economie
 • deskundigen: zoals VDAB
 • Interleuven: medewerkers die burgemeestersoverleg + streekdossiers opnemen
 • Taskforce-medewerkers

De Taskforce komt op regelmatige basis samen (minstens 6x per jaar).

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

De burgemeesters van onze buurregio Halle-Vilvoorde komen al geruime tijd samen in het overlegplatforum Toekomstforum Halle-Vilvoorde om de uitvoering van gezamenlijke beleidsprioriteiten (geformuleerd in het Toekomstplan van 2014) te faciliteren. Binnen het Toekomstforum is een zesde Themawerkgroep Werk en Economie opgericht die zich buigt over het sociaaleconomisch streekbeleid. Ook de Themawerkgroep Mobiliteit wordt in het ‘versterkt streekbeleid’ meegenomen en dit omwille van het belang van mobiliteit voor een toekomstgericht sociaaleconomisch streekbeleid. Er is een inhoudelijk actieplan  onder het motto: ‘Onze regio, onze toekomst’. ERSV Vlaams-Brabant is eveneens projectpromotor van dit ‘versterkt streekbeleid’.

Meer info

www.versterktstreekbeleid.be