• Home
  • Rummen - Geetbets

Rummen - Geetbets

De gemeente Geetbets wil in de toekomst graag landelijk, maar leefbaar blijven met ontwikkelingsmogelijkheden voor alle essentiële functies van het buitengebied. Als landelijke gemeente heeft Geetbets een lokale gerichtheid op het vlak van opvang van de (plaatselijke) tewerkstelling in bedrijvigheid. Het lokaal bestuur geeft hier via twee concepten invulling aan: mits een streven naar verweving van wonen en werken en door het voorzien van een nieuw bedrijventerrein.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de bindende bepalingen dat de gemeente een lokaal bedrijventerrein zal uitbouwen op een terrein ten noorden van de Kraaistraat, aansluitend bij de kern van Rummen, goed bereikbaar en toegankelijk via de N716 en de Kraaistraat. Een bijkomend lokaal bedrijventerrein is noodzakelijk om de herlokalisatie van bestaande, niet (langer) verweefbare, bedrijven op te vangen en/of om nieuwe bedrijven te kunnen huisvesten.

Om dit te realiseren ging de gemeente Geetbets een samenwerking met Interleuven aan, in eerste instantie voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het RUP voorziet in een bestemmingswijziging zodat een zone voor bedrijvigheid van ongeveer vijf hectare wordt aangeduid. Gelijktijdig voorziet het in een groene bufferzone, ruimtelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling en een gemengd buffergebied richting de woningen aan de Kraaistraat.

Het RUP werd na alle wettelijke stappen definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Geetbets op 25 augustus 2016. Daarbij werd rekening gehouden met een deel van de ingediende bezwaren. Het goedkeuringsbesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 27 oktober 2016.

Heeft u nog vragen over dit RUP? Neem dan contact op met Bram Adams.