• Home
  • Keiberg-Vossem - Tervuren

Keiberg-Vossem - Tervuren

Interleuven ontwikkelt in Vossem, deelgemeente van Tervuren, een bedrijventerrein, gelegen aan de steenweg Tervuren-Leuven, ter hoogte van de kruising met de Morrenweg op de grens met de gemeente Bertem. Het gewestplan voorzag reeds bij het K.B. van 07-04-1977 een zone voor bedrijvigheid op deze plaats. De ligging ervan werd na onderzoek bevestigd binnen het gemeentelijke structuurplanningsproces en de gemeente vroeg aan Interleuven om deze te ontwikkelen.

Het bedrijventerrein moet de herlokalisatie van zonevreemde of niet (meer) verweefbare bedrijven mogelijk maken. Daarnaast dient zij ook om een economisch beleid te kunnen voeren. De site heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 7,8 ha. Het bedrijventerrein kent een uitstekende ligging tussen Leuven, Tervuren en Brussel en wordt ontsloten via de Leuvensesteenweg.

Voor de ontwikkeling van dit terrein hebben de gemeente en Interleuven ook een duurzaam en toekomstgericht bedrijventerrein voor ogen, waarbij een gemengd aanbod wordt gecreëerd en waarbij de ligging langs de steenweg met een hoogwaardig karakter van activiteiten/gebouwen in de verf wordt gezet. Er is veel aandacht voor groen en water(huishouding) en de landschappelijke inpassing van het terrein. De ontwikkeling houdt ook rekening met de evolutie naar een zelfvoorzienende wijk en faciliteert vernieuwende technologieën.

Ondertussen is de aannemer met de aanleg van de infrastructuur gestart en vorderen de werken goed (zie vooruitgang op de foto's hieronder).

Kandidaat-kopers

Eind vorig jaar werd een oproep voor kandidaat-ondernemers gelanceerd. In een eerste fase wordt ongeveer 2,5 hectare op het bedrijventerrein te koop aangeboden. De formule (koop, huur, …) van de uitgifte en de grootte van de percelen maken deel uit van de verdere beoordeling en gesprekken. Tot midden december dienden zich 22 kandidaten aan, voornamelijk afkomstig uit Tervuren en de omliggende gemeenten, met wisselende activiteiten en uiteenlopende (ruimte)behoefte. Samen met de gemeente Tervuren maakt een selectiecommissie een evaluatie van de kandidaten om vervolgens met de weerhouden bedrijven in gesprek te gaan over hun ruimtebehoefte, hun programma, ambities en mogelijkheden tot samenwerking/inpassing in de zone. De eerste bedrijven zullen zich vanaf 2020 op het bedrijventerrein kunnen vestigen.

Proeftuin droogte

Keiberg-Vossem in Tervuren werd recent door de Vlaamse overheid aangeduid als proeftuin droogte. Het bedrijventerrein is gelegen in waterbeschermingszone en infiltreren in de grond is er moeilijk. Een samenwerking tussen Interleuven en De Watergroep leidde tot een alternatieve aanpak.Vlaanderen weet deze geïntegreerde aanpak waarbij hemelwater collectief geoogst, opgevangen en gezuiverd wordt, te appreciëren. Na de zuivering wordt dit huishoudwater aangeboden in een tweede net voor hergebruik door de bedrijven. Het resterende volume water zal in de grond worden geïnjecteerd om lokaal de grondwatertafel aan te vullen. De impact van deze nieuwe ontwikkeling op de omgeving en de riolering wordt zo geminimaliseerd. Bij droogte kan het water opnieuw worden opgepompt. Bedrijven worden op die manier gestimuleerd om water te hergebruiken. Vlaanderen beloont de innovatieve aanpak met een belangrijke subsidie. Dit concept kan bovendien gekopieerd worden in andere ontwikkelingen en waterbeschermingszones in onze regio.

Projectwebsite

Op de projectwebsite vind je nog meer info over dit futureproof bedrijventerrein.

Contacteer ons

Persbericht 04-10-2019

Persbericht 05-10-2018

Voortgang aanlegwerken 2019

Herfst 2019

Zomer 2019

Voorjaar 2019