Interleuven voert studie in het kader van optimalisatie bedrijventerrein Wingepark

Het lokaal bestuur van Rotselaar wil in samenwerking met beheerder lnterleuven het bedrijventerrein Wingepark optimaliseren. Het project ging laatst van start met een haalbaarheidsstudie.

Het huidige bedrijventerrein Wingepark dateert van begin jaren 1990. “De vragen naar bijkomende bedrijfsruimte, de mobiliteitsimpact, de problemen met wateroverlast en de duurzaamheid van de infrastructuur tonen aan dat het bedrijventerrein Wingepark toe is aan vernieuwing”, zegt schepen voor Ondernemen en Lokale Economie Bart De Vos.

De gemeente Rotselaar en lnterleuven zullen in eerste instantie een haalbaarheidsstudie uitvoeren, waarvoor subsidies aangevraagd zijn bij het Agentschap lnnoveren & Ondernemen (VLAIO). De haalbaarheidsstudie zal bestaan uit een opmeting, inventarisatie en een aanzet tot visie en voorstellen voor onder andere nutsvoorzieningen, riolering, mobiliteit, groenvoorziening, waterhuishouding, stedenbouwkundige voorschriften, duurzaamheid en klimaat.

Gezien het belang en de impact van de studie, wordt er uitdrukkelijk ingezet op participatie en procesbegeleiding. De verschillende belanghebbenden (waaronder de bedrijven en VOKA) worden nauw betrokken bij dit project. Bij aanvang van het project werd er al een eerste infosessie georganiseerd voor de bedrijven van het Wingepark, om de aanpak en doelstelling van de studie toe te lichten.

Ondertussen werden op het bedrijventerrein de eerste mobiliteitstellingen uitgevoerd. De resultaten van deze tellingen worden nu onderzocht door het projectteam van Interleuven. Begin september staat een volgende infosessie met de belanghebbenden op de agenda. Tijdens dit overleg zal het thema mobiliteit aan bod komen. De eerste resultaten van de studie zullen dan afgetoetst worden aan de noden en ideeën van de aanwezige bedrijven.

Op latere tijdstippen zullen nog overlegmomenten georganiseerd worden tussen Interleuven, de gemeente, de bedrijven en/of andere stakeholders, met telkens een ander centraal thema.

Meer over bedrijventerrein Wingepark.

Wingepark