Projectaanbod milieu 2024

De intergemeentelijke milieudienst heeft het projectaanbod 2024 via een mail op 17 oktober 2023 aan alle lokale besturen bezorgd, die de exclusiviteitsovereenkomst 3.1, 3.2 en/of 3.3 hebben afgesloten.

De voorgestelde projecten kunnen uitvoering geven aan enerzijds de (nieuwe) klimaatactieplannen en anderzijds het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Daarnaast bevat het aanbod ook projecten die de lokale besturen kunnen ondersteunen in de verplichtingen (bv. omgevingsvergunningen, bodemonderzoeken, slibruiming, EPC NR) of de opgelegde Vlaamse doelstellingen (bv. energiecoördinator (gebouwpatrimonium), aankoopcentrale duurzame voertuigen (eigen mobiliteit)).

Deelnemen aan de volgende projecten is nog steeds mogelijk, aangezien zij een eindtermijn hebben op 31 december 2024:

  • Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur
  • Samenaankoop ontharding (grijs uit, groen in)

Een aantal projecten staan momenteel nog in de steigers:

  • ‘Gemeentelijk voertuigenpark: stap naar elektrificatie’: aangezien dit een nieuw project is, willen we eerst naar uw interesse polsen vooraleer we de nodige voorbereiding doen voor het opstellen van een raamovereenkomst met een studiebureau.
  • ‘Klimaattafels’: volgens het Lokaal Energie- en Klimaatpact dient iedere gemeente die het LEKP 2.0 heeft onderschreven, een klimaattafel te organiseren tegen eind 2024. Aangezien heel wat gemeenten nog geen idee hebben hoe dit aan te pakken, testen we momenteel een soortgelijke case uit in Holsbeek. Op basis van deze ervaringen gaan we een specifieke projectfiche opstellen, die u vervolgens ook nog mag verwachten.
  • ‘Interne stuurgroep SECAP’: om de uitvoering en monitoring van de (nieuwe) klimaatactieplannen op een continue en degelijke manier op te volgen, is een interne stuurgroep, bestaande uit mandatarissen en ambtenaren, noodzakelijk. Gezien de ervaring kan Interleuven deze interne stuurgroep begeleiden en coördineren.

Je kan je deelname aan één of meerdere projecten uit ons aanbod doorgeven tegen ten laatste 6 december 2023 via e-mail. Heb je nog vragen of opmerkingen over het projectaanbod, aarzel dan niet om deze door te geven aan de projectverantwoordelijke of via e-mail.

Interessant om te weten:

Deze zomer hebben we het project ‘klimaatcoach voor KMO’s’ voor subsidie ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Recent kregen van de provincie Vlaams-Brabant een positieve beoordeling waardoor we nu een definitieve aanvraag kunnen uitwerken en indienen voor het bekomen van de provinciale subsidie. Heeft uw gemeente interesse in dit project, geef dit dan zeker door, zodat we uw gemeente mee kunnen opnemen in de definitieve aanvraag, dat we tegen uiterlijk 15 december 2023 moeten indienen.