Gemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning

Dagelijks maken we gebruik van onze omgeving en leggen we onbewust beslag op de ruimte. Om zorgzamer met deze ruimte om te springen en problemen het hoofd te bieden, is er nood aan een manier van werken om met de complexiteit die daarmee gepaard gaat, om te gaan. De Vlaamse overheid gaf in 1997 het voorbeeld met de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Daaropvolgend moesten ook alle provincies en gemeenten een structuurplan voor hun grondgebied uitwerken. Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen, dienen deze structuurplannen bovendien geregeld te worden herzien.

Een (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan wordt opgemaakt met het doel om de  gemeente nog aangenamer, mooier, leefbaarder en dynamischer maken voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, sport, … kortom iedereen die in de gemeente leeft.

Er wordt eerst gekeken hoe het met de gemeente gesteld is: wat de kwaliteiten en positieve punten zijn en wat de knelpunten en negatieve zaken zijn de bestaande noden en behoeften worden opgelijst en er wordt ingeschat wat de toekomstige noden en behoeften zullen zijn  en dan wordt een kader uitgezet voor een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid

De structuurplanning maakte het ruimtelijk beleid professioneler en gerichter. Vlaanderen bouwt ondertussen voort op de robuuste lijnen van haar RSV en legt de lat weer wat hoger in de opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen (BRV).

Ook het gemeentelijk niveau zal hierin volgen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan evalueren en laten evolueren naar gemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning, waarbij de ruimtelijke lange termijnvisie wordt bepaald in een kernnota. Beleidsperiode-gebonden en gekoppeld aan het BBC concretiseert de gemeente deze ruimtelijke visie via gebieds- en/of themagerichte beleidskaders. Het instrumentarium dat daarbij kan worden ingezet voor de uitwerking van die visie 'op het terrein', bestaat o.a. uit ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ...