Masterplan

Wenst het gemeentebestuur dat de dorpskern verder evolueert als een kwalitatieve kern maar is de beleidsvisie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te weinig concreet om nieuwe initiatieven te evalueren of nieuwe projecten te lanceren? In dat geval kan een masterplan soelaas bieden.

Een masterplan geeft een beeld van hoe een kern of een projectgebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het vormt de basis voor concrete projecten. Het vertrekt hiervoor van de aanwezige knelpunten en potenties, maakt keuzes en geeft mogelijkheden aan. De opmaak van een masterplan gaat best gepaard met een actief participatie- en communicatieproces.

Het masterplan is geen kant-en-klaar concept dat tot in de details aangeeft hoe de kern er in de toekomst moet uitzien. Het is wel een goed onderbouwde visie op de ruimtelijke ontwikkeling die de ambitie van het gemeentebestuur weerspiegelt. Het masterplan geeft duidelijke keuzes aan met betrekking tot de concrete uitwerking van deze visie. Het fungeert dus als uitgangspunt voor toekomstige projecten die moeten resulteren in de gewenste kern- of gebiedsversterking.

De realisatie van een masterplan gebeurt niet alleen door het gemeentebestuur. Grondeigenaars, bewoners en investeerders zullen het masterplan concreet vorm geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ook zij betrokken worden bij de opmaak ervan door een actieve participatie en een uitgebreide communicatie.