Mobiliteitsstudie

Om de mogelijke mobiliteitseffecten van nieuwe plannen en projecten in te schatten, wordt meer en meer beroep gedaan op het instrument van een mobiliteitseffectenstudie. Met dit instrument worden verkeer- en vervoeraspecten tijdig en expliciet in de ruimtelijke planontwikkeling meegenomen.

Het doel van een mobiliteitseffectenstudie is na te gaan of het vervoerssysteem de extra mobiliteit die wordt gegenereerd, nog op kwalitatieve wijze kan verwerken. Daarnaast gaat een dergelijke studie na wat de impact van deze mobiliteit is op de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en het milieu. Samengevat betekent dit dat een degelijk uitgevoerde mobiliteitsstudie nagaat in welke mate de ontwikkeling van nieuwe plannen en activiteiten bijdraagt tot een duurzame mobiliteit.

Mobiliteitstoets
De mobiliteitstoets is een beknopte nota die ook nuttig kan zijn bij projecten met een eerder beperkte mobiliteitsimpact Het is vooral een kwalitatief instrument.

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER)
Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) is geschikt voor plannen en projecten met een belangrijke mobiliteitsimpact. Een MOBER geeft inzicht in de verkeersimpact van het project/plan en formuleert een aantal conclusies en aanbevelingen.