Nieuws_Ondernemen

Beter bereikbaar bedrijventerrein Haasrode dankzij uniek samenwerkingsverband

Hernieuwde samenwerking focust op fiets en openbaar vervoer

PERSBERICHT 05-12-2019

Op 5 december hernieuwden twaalf organisaties uit Leuven en Vlaams-Brabant hun plan voor duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem op en rond het bedrijventerrein van Haasrode. De partners blijven focussen op betere fietsvoorzieningen en een uitbreiding van het aanbod van openbaar vervoer. Het betreft een verderzetting van de originele intentieverklaring uit 2016 en een uitbreiding met 3 extra partners.

Lees meer

PERSBERICHT - Invulling van bedrijventerrein Keiberg-Vossem kan starten

Interleuven ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Tervuren het bedrijventerrein Keiberg-Vossem, gelegen aan de Leuvensesteenweg (N3) aan de grens van Tervuren en Bertem. De aannemer startte begin 2019 met de aanleg van de infrastructuur en deze werken vorderen goed. Ondertussen werd ook het inrichtings-, uitgifte- en beheerplan op 24 september goedgekeurd door de gemeenteraad. Met deze goedkeuring wordt ook het startsein gegeven voor een eerste selectieronde waarbij ondernemers zich kandidaat kunnen stellen om zich op dit nieuwe terrein te vestigen.

Lees meer

Circulair bedrijventerrein onder de loep in CIRCULER

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoger gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein en dit door ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project willen we nog een stap verder gaan naar het circulaire bedrijventerrein.

Wat is circulariteit?

De circulaire economie zorgt ervoor dat we materialen en producten blijvend kunnen inzetten. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald en worden omgevormd tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn gerecycleerd of hebben een natuurlijke oorsprong. Ze zijn bij hun levenseinde recycleer- of afbreekbaar. Circulariteit gaat ook over een nieuwe manier van denken waarbij bijvoorbeeld gesloten kringlopen, ketensamenwerking en deeleconomie aan bod komen. CIRCULER onderzoekt hoe deze principes inzetbaar zijn in de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Aanpak

Buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven verkennen samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Om deze kennis optimaal samen te brengen is een cocreatieproces opgestart. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein.
De inbreng van (potentiële) gebruikers en gebiedsexperten is relevant. De concepten en ideeën worden immers getoetst aan de bedrijventerreinen Haasrode (een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven) en haar omgeving.

Om het concept circulair bedrijventerrein vorm te geven wordt samengewerkt met de buurt, bedrijven, vooruitstrevende kennisinstellingen- en overheden met aandacht voor de verschillende aspecten van de reeds beproefde transitieaanpak. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein. De concepten en ideeën worden toegepast op een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven: de optimalisatie en uitbreiding van de bedrijventerreinen Haasrode gelden als praktische toetsing voor het denkproces.

Gedeelde infrastructuur

Tijdens het project wordt ook nagegaan of vernieuwende oplossingen een goede werkvorm kunnen zijn om een bedrijventerrein te organiseren en te beheren. Te onderzoeken voorstellen zijn het begrip ‘m³’ in plaats van ‘m²’ hanteren om te komen tot zuinig ruimtegebruik, de aankoop van diensten op gebiedsgerichte schaal faciliteren (in plaats van de aankoop van het goed/materieel), gedeelde infrastructuur voorzien, innovatieve aanbestedingen en/of de initiatie van een community land trust van de bedrijven en overheden. Eveneens zullen instrumenten naar voor komen die in het beheer- en uitgifteplan van het bedrijventerrein de nieuwe bedrijven zullen sturen naar een circulaire ontwikkeling van hun gebouwen en werking.

Leidraad

De betrachting is te komen tot een gedragen, haalbaar, maar vooruitstrevend voorstel dat bij de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein als leidraad wordt gebruikt. Dit project past in de visie van het nieuwe structuurplan van de stad Leuven, geeft er mee uitvoering aan en kan de nodige handvaten aanreiken voor een ontwikkeling van het hele gebied. Het project zal een protocol en leidraad bieden voor eenieder die stappen vooruit wil zetten in een circulaire gebiedsontwikkeling in Vlaanderen en daarbuiten.

Voor meer informatie over CIRCULER kan u terecht bij Kirsten Bal of op de projectwebsite www.circuler.be.

Het project CIRCULER wordt gerealiseerd met de steun van:

 

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid. Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. In september 2018 werd deze Green Deal officieel ondertekend in aanwezigheid van de toenmalige minister van leefmilieu. De looptijd van deze Green Deal is 3 jaar.

Interleuven heeft hierop ingetekend als ondersteunende partij waarbij naast de promotie en communicatie ook een aantal acties op onze terreinen en gebouwen worden uitgevoerd. Zo zijn volgende acties gepland:

  • Nestgelegenheid in/aan gebouwen voor vleermuizen of vogels.
  • Streekeigen en standplaatsgeschikte planten.
  • Een zo extensief mogelijk beheer bv. via het beperken van gazon tot plekken die vaak betreden worden (v. picknickplaats) of het omvormen van gazon tot soortenrijk grasland dat slechts twee tot drie keer per jaar gefaseerd gemaaid wordt.
  • Waterpartijen zoals wadi of poel.
  • Samenwerken rond biodiversiteit met naburige bedrijven.

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.

Meer info.