Wonen

Al van bij haar ontstaan, hecht Interleuven veel belang aan de woonproblematiek en het aanbieden van betaalbare woonoplossingen aan de inwoners van haar werkingsgebied. Vooral een antwoord bieden aan de leemte die er bestaat tussen enerzijds de sociale woningmarkt en anderzijds de privéwoningbouw is daarbij altijd ons streefdoel.

Interleuven werkt eigen woonprojecten uit en/of doet dit in samenwerking met de gemeente waarbinnen het woonproject is gelegen. Altijd wordt het woonproject gepast in het lokaal woonbeleid en geeft Interleuven zo dus mee vorm aan het woonbeleid van de gemeenten.

Ook voor woningbouw is de ruimte schaars geworden en is het van belang dat met de nog beschikbare ruimte op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgesprongen. Interleuven besteedt dan ook bij het ontwerpen van haar woonprojecten veel aandacht aan een optimale ruimtelijke inplanting, de eenheid van het concept, de architecturale harmonie en de duurzame bouwprincipes. Bij de aanleg van de infrastructuur gaat de aandacht naar (gemeenschappelijke) openbare zones (parkzones, pleinen, …) en groenvoorzieningen, fiets- en voetgangersverbindingen, … Een grotere dichtheid wordt gecombineerd met een diversiteit in de woningtypes en een hoog wooncomfort. We spelen hier ook almaar meer in op nieuwe woonvormen zoals zorgwonen, cohousing, … en –typologieën. Dit alles moet leiden tot een aangenaam en kwalitatief woonklimaat, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de omwonenden.