Ondersteuning lokaal woonbeleid

Bij wonen en de woonproblematiek, denkt men onmiddellijk aan woonproductie. Dit is evenwel niet de enige uitdaging voor de vennoten van Interleuven. Het is binnen het lokaal woonbeleid maar een deel van de vele taken, die bovendien alsmaar uitbreiden. Dit, gecombineerd met de maatschappelijke evoluties inzake bevolkings- en gezinssamenstelling, bouwgrondprijzen, ruimtegebruik, energie en duurzaamheid, … vergt ook op gemeentelijk niveau een gestructureerde en geïntegreerde aanpak van de woonsector.

Naast de expertise in woonproductie, kan Interleuven ook de kennis en ervaring die zij opgebouwd heeft en aangetrokken in andere woongerelateerde lokale activiteiten, met haar vennoten delen en hen hierin ondersteunen, adviseren en begeleiden.

Wonen en woonbeleid hebben veel raakvlakken met andere disciplines en beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit, welzijn, veiligheid, energie en milieu, architectuur en bouwen. Zowel bij de beleidsvoering en planvorming als bij de uitvoering op het terrein zet Interleuven haar multidisciplinair team in om, samen met de vennoten een kwalitatief, duurzaam, betaalbaar en gevarieerd woonaanbod in een kwalitatieve en duurzame (leef)omgeving te realiseren en te behouden.

Er bestaan twee vormen van woonbeleidsondersteuning.

Ondersteuning van de gemeentelijke taken inzake woonbeleid

De ervaring, kennis en deskundigheid van de medewerkers van IL wordt ingezet bij de uitvoering van de woonbeleidstaken die Vlaanderen aan de gemeenten en OCMW’s toegewezen heeft. Dit betekent zowel het ondersteunen, begeleiden en adviseren van de gemeentelijke ambtenaren bij de uitvoering van hun woonbeleidstaken als het effectief uitvoeren ervan, samen of in overleg met hen.

Voorbeelden van mogelijke taken voor Interleuven zijn: ingeven en bijhouden van recht van voorkoop (GIS), opmaken en bijhouden van register onbebouwde percelen (GIS), bewaken woonkwaliteit gemeentelijk/OCMW-patrimonium (ontwerp en realisatie), onderzoek naar lokale woonnoden (RO), opvolging (private) woonontwikkelingsprojecten (RO en ontwerp en realisatie), begeleiding energie-efficiënt en duurzaam bouwen (RO en milieu), ...

Ontwikkeling en realisatie van woonprojecten

De ontwikkeling en realisatie van woonprojecten blijft één van de belangrijkste taken voor Interleuven. Dit kan in de toekomst worden voortgezet op de gangbare manier. Interleuven kan daarbij voor en in samenspraak met gemeente of OCMW woonprojecten ontwikkelen en al dan niet putten uit haar grondreserve. Daarnaast bestaan er ook andere formules.

Een niet-limitatieve opsomming van mogelijke formules: inzet van eigen grondreserve Interleuven Interleuven verwerft te (her)ontwikkelen gronden inzet van gronden van gemeente/OCMW waarop Interleuven een woonproject realiseert: als ontwikkelaar/bouwheer via recht van opstal en waarbij de gemeente/OCMW in de verkoop tussenkomt voor het grondaandeel als (ruimtelijk en architecturaal) ontwerper en technisch uitvoerder voor de gemeente/OCMW die, naast grondeigenaar, optreedt als ontwikkelaar/bouwheer inzet van gronden van derden-participanten zoals kerkfabriek, private eigenaar, …

Bij de ontwikkeling en realisatie van zulke woonprojecten worden de volgende principes gehanteerd: de inzet is het realiseren van betaalbaar wonen er wordt een gemengd woonaanbod gerealiseerd, rekening houdend met het nagestreefde doelgroepenbeleid van de gemeente (jonge gezinnen, ouderen, eigen inwoners, alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, …), voor het aandeel sociale last i.k.v. het realiseren van het bindend sociaal objectief wordt samengewerkt met een sociale huisvestingsmaatschappij actief in de gemeente en/of met de gemeente/het OCMW de focus wordt gelegd op duurzaamheid, zowel ruimtelijk, ecologisch als bouwtechnisch naast grondverwerving en –verkoop, worden ook andere manieren van grondeigendom en –overdracht onderzocht en gebruikt