Klimaatondersteuning

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. De huidige klimaatactieplannen zijn opgemaakt binnen het SEAP (Sustainable Energy and Action Plan) met als doel de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Met de deadline van 2020 in het vooruitzicht kan het voor de continuïteit en de haalbaarheid interessant zijn om tijdig te beslissen het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) te ondertekenen. Dit engagement heeft als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. Als de nieuwe periode gestart kan worden met een reeds opgemaakt klimaatactieplan, is er meer tijd voor het behalen van de doelstelling.

Om de slaagkans van het klimaatactieplan te vergroten kan het ook interessant zijn om het samen met buurgemeenten op te maken. Dit zorgt voor een grotere zichtbaarheid en groter potentieel per actie.

Als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant streeft Interleuven samen met collega-intercommunale Haviland en de provincie naar klimaatneutraliteit in Vlaams-Brabantse gemeenten. Eén van de hoofdtaken als territoriaal coördinator is het ondersteunen en begeleiden van de gemeenten bij de opmaak en uitvoering van het (inter)gemeentelijk klimaatactieplan.

Het proces

Om tot een succesvolle uitvoering van het klimaatactieplan te komen, is het belangrijk dat het klimaatactieplan breed gedragen wordt. Daarom werken de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Interleuven en Haviland een aanpak uit samen met de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie zal de risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitwerken en het uiteindelijke klimaatactieplan schrijven met ondersteuning van een (inter)gemeentelijke interne stuurgroep. Hiervoor wordt inhoudelijke inbreng van de gemeente verwacht in een aantal workshops. Het betalend provinciaal aanbod inzake de opmaak van het klimaatactieplan vindt u in detail terug in de communicatiekanalen van de provincie Vlaams-Brabant.

In dit proces kan u bij Interleuven terecht voor:

  • pakket 1: evaluatie bestaand klimaatactieplan
  • pakket 2: ondersteuning taak duurzaamheidsambtenaar in interne stuurgroep
  • pakket 3: organisatie en ondersteuning extern participatietraject
  • pakket 4: verdere begeleiding interne stuurgroep

De volledige projectfiche met de gedetailleerde invulling van de pakketten alsook de kostprijs van onze ondersteuning per pakket, vindt u op ons extranet.

Gemeenten die ondersteuning van Interleuven wensen bij de uitvoering van hun klimaatwerking, kunnen via het exclusiviteitscontract 3.2 (ondersteuning klimaat) op de milieudienst rekenen. Ondertekening van het Burgemeestersconvenant is niet verplicht maar wel wenselijk. Tijdens de opmaak van het SECAP zorgen we voor de evaluatie van het bestaande klimaatactieplan, begeleiding van de verschillende participatietrajecten en ondersteuning van de interne stuurgroep. Voor de invulling van het klimaatplan werken we acties uit binnen de thema’s energie, groen, water, materialen en participatie. De gemeente is verplicht een aantal uren op jaarbasis af te nemen op basis van het inwonersaantal.